back to top

Beyula Puntunkga Napanangka, Kalinykalinypa Tjukurrpa (2017). Acrylic on linen 198 x 122 cm. Image courtesy the artist and Papunya Tjupi Arts. © Beyula Puntungka Napanangka. Licensed by Copyright Agency